Social- og Sundhedsudvalget orienteres om et netop igangsat projekt på det specialiserede socialområde, ”Projekt LeveVenner”. Projektet finansieres gennem satspuljemidler og har som formål at finde nye veje til aktiviteter og ledsagelse af mennesker med handicap med henblik på at opnå selvstændighed i livet og inklusion i lokalsamfundet.

 

Baggrund for sagen

I perioden 1/9 2017 og frem til 30/4 2018 pågår et projektarbejde på det specialiserede socialområde under overskriften, ”Projekt LeveVenner”. Projektet har fokus på at udvikle nye veje til at tilvejebringe ledsagelse af borgere, der har en kognitiv funktionsnedsættelse eller udviklingshæmning og som har behov for støtte og ledsagelse for at kunne deltage i aktiviteter i lokalsamfundet. Projektet finder sted i et samarbejde mellem Odder Kommune og ”Landsforeningen LEV – Udvikling for udviklingshæmmede” og finansieres gennem en bevilling af puljemidler fra Socialstyrelsen på 530.000 kr. Projektet skal medvirke til at der i landets kommuner afprøves nye metoder og initiativer til at understøtte mennesker med handicap i at opnå aktiv deltagelse i samfundslivet og øget selvstændighed i livet. Det aktuelle fokus på nye veje til ledsagelse, skal ses i lyset af, at det tilbage i 2014 blev indskærpet overfor kommunerne, at der ikke må opkræves betaling for ledsagelse af beboere. Finansiering af ledsagelse skal rummes inden for taksten for det pågældende tilbud, hvorfor der i dag er fastlagt en ramme for omfanget af aktiviteter, som der kan ydes ledsagelse til i Odder Kommune.

 

Forvaltningens bemærkninger

Projektets overordnede formål er derfor at finde nye veje til ledsagelse af borgere med en funktionsnedsættelse med henblik på at opnå inklusion og fællesskab i lokalsamfundet. Projektet sigter på:

 • At borgerne oplever øget inklusion og fællesskab gennem nye muligheder for at tage del i lokalsamfundets aktiviteter og tilbud.
 • At borgere etablerer kontakt til frivillige og sammen med dem, deltager i aktiviteter uden deltagelse af pædagogisk personale.
 • At afhjælpe ensomhed og isolation gennem dannelse af nye relationer og netværk.
 • At borgeren bevæger sig fra passiv iagttager til aktiv deltager i lokale foreningssammenhænge.
 • At udvikle og etablere natur- og højskoledage gennem boligbytteordninger med fx Bostedet på Samsø, Egmont Højskolen, Odder Kommune og Seniorhøjskolen i Rude.
 • Understøtte borgernes gode liv gennem øget psykisk og fysisk trivsel.
 • At foreningslivet i større udstrækning får mulighed for at inkludere borgere med en kognitiv funktionsnedsættelse gennem øget indsigt og kendskab.
 • At lokalsamfundet i større udstrækning opfatter mennesker med en kognitiv funktionsnedsættelse som et aktiv i samfundsfællesskabet.

 

Projektets målgruppe er borgere over 18 år i Odder Kommune, som har en kognitiv funktionsnedsættelse/udviklingshæmning, som ikke selvstændigt kan etablere eller udvikle og vælge et frit, sundt og aktivt liv i lokalsamfundet uden socialpædagogisk støtte. Borgerne er tilknyttet Odder Kommunes bosteder og/eller modtager støtte efter Servicelovens § 85.

 

Der er i alt ca. 100 borgere omfattet af projektet, som fordeler sig på:

1. Bostedet Åhusene 45 borgere

2. Bo- og Aktivitetscentret Fabos: 15 borgere

3. Bostedet Krogen: 10 borgere

4. Borgere i eget hjem, Sporet: 30 borgere

 

Projektet skal ses i lyset af byrådets vision for Det Gode Liv og som et led i arbejdet med at understøtte Aktivt Medborgerskab. Et bærende element i projektet er at kommunen øger samskabelsen omkring kerneopgaven ved:

 • Inddragelse af foreninger, frivillige og andre civilsamfundsaktører i opgaveløsningen
 • Sigte på at borgeren opnår mest mulig selvstændighed i eget liv og opnår inklusion i samfundsfællesskabet
 • Ændret medarbejderrolle – fra bostøtte til facilitator. Medarbejdernes rolle bliver at formidle og motivere til kontakt mellem frivillige og borgere, at koordinere, igangsætte og understøtte relationer og netværk mellem borgere med funktionsnedsættelse og aktører i civilsamfundet.